Persian Papers in Conference
 1. حسین بانژاد , علیرضا خوش کنش , تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت , دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
 2. حسین بانژاد , محمد زنگنه , سعید گوهری , محمد امین پاکیار , تغییرات بار هیدرولیکی حاصل از رواناب ورودی به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه , کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 3. حسین بانژاد , عاطفه تکرلی , سعید گوهری , ررسی عددی اثر تغییر هندسه سر ریز لبه پهن مرکب بر خصوصیات هیدرولیکی سرریز با استفاده از مدل Flow-3D , First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
 4. حسین بانژاد , احسان علیایی , مهدی پاک زاد , توسعة مدلی مناسب بر مبنای روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان بهنگام در برآورد DO و BOD در رودخانهها , International Congress on Engineering Innovation And Technology Development 19 May 2016, Tabriz, Iran , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
 5. حسین بانژاد , کاربری میدان مغناطیسی به منظور استفاده مجدد از فاضلاب در سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ارتقاء مدیریت منابع آبی , دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
 6. حسین بانژاد , فرصت ها و چالش های زیست محیطی استفاده از پساب ها در کشاورزی , دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
 7. حسین بانژاد , علیرضا خوش کنش , مجید حیدری , شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد روی بستر متحرک با بهره گیری از معادلات SNAR , کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
 8. حسین بانژاد , زهرا کشککی , مجید حیدری , تأثیر استفاده از گردابشکنها بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم , چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
 9. حسین بانژاد , نواب دانشی , رضا پیرتاج همدانی , وهاب دانشی , بررسی تأثیر عوامل غلظت های متفاوت فلز سرب و میزان جریان عبوری بر راندمان حذف این فلز در محیط متخلخل , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
 10. حسین بانژاد , سمیرا شجاعان , بررسی نقش اثرات واحد های صنعتی و تصفیه خانه ها بر آلودگی رودخانه کشف رود دشت مشهد. , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 11. حسین بانژاد , کامران یوسفی , تحلیل پارامتر طول مشخصه در فرمول عدد فرود , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 12. حسین بانژاد , کامران یوسفی , محمدقاسم صفیعی , تحلیل توان جریان آب در کانالهای نیمبیضی و نیمدایره , نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 13. حسین بانژاد , مهرداد مهربانی , مسعود شاکرمی , توکل مکاریان , احمد گودرزی , بررسی اثر خشکسالی رودخانه کشگان با استفاده از شاخص در مقیاس 3 ماهه...... , نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 14. حسین بانژاد , بهناز کمالی , مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی دربرآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 15. حسین بانژاد , نینا سلیمانی , عطا امینی , بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 16. حسین بانژاد , سمیرا صفری , بررسی تاثیر غیر قابل نفوذ کردن دیواره عمودی بالادست سرریز پلکانی گابیونی در میزان استهلاک انرژی جریان در دو تخلخل متفاوت , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 17. حسین بانژاد , بهناز کمالی , مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی دربرآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی , دهمین کنگره بینالمللی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
 18. حسین بانژاد , علیرضا باقر خانی , بررسی امکان استفاده ازآب رودخانه گاماسیاب استان همدان در سیستم های آبیاری کشاورزی , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
 19. حسین بانژاد , رضا بهراملو , کنترل بحران آب در مناطق سردسیر با بهبود دوام پوشش بتنی کانالهای آبیاری (مطالعه موردی در دشت رزن) , دومین همایش ملی بحران آب , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
 20. حسین بانژاد , فرزانه قائمی زاده , مدیریت پسابها با رویکرد توسعه پایدار جهت جلوگیری از پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و رخداد پدیده فرونشست زمین , اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
 21. حسین بانژاد , فرناز ارشاد فتح , فریبا محسن زاده , نسرین شیر محمدی , حذف زیستی آفت کش کنفیدور از آب های آلوده توسط قارچ T.tomentosum , اولین همایش تخصصی زیست پالایی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۲
 22. حسین بانژاد , فرناز ارشاد فتح , صبا سقایی , مقایسه روش های درون یابی جهت تهیه نقشه های توزیع مکانی پارامترهای سدیم و بی کربنات آب زیرزمینی (دشت رزن - قهاوند) , همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
 23. حسین بانژاد , صبا سقایی , فرناز ارشاد فغتح , گزینش بهترین روش زمین آمار جهت تهیه پهنه مکانی پارامترهای کلر و هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی) , همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
 24. حسین بانژاد , فرزانه قائمی زاده , بهناز ختار , حمید محب زاده , تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه های کیفی ED, TDS, SAR آب های زیرزمینی دشت اسد آباد , همایش ملی جریان و آلودگی هوا , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
Papers in Conference
 1. Hossein Banejad , zahra kashkaki , majid heidari , Study of Circulation Number Fluctuations in Papaya Spillway , 15th Iranian Hydraulic Conference , 2016-12-14
Persian Papers in Journal

 1. حسین بانژاد , حامد نوذزی , فرزانه قائمی زاده , شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل +CCM-STAR , تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۳۱-۴۴
 2. داود داودمقامی , حسین بانژاد , مجتبی صانعی , سید اسدالله محسنی موحد , بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز , مهندسی و مدیریت آبخیز , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۴۱۳-۴۲۵
 3. داود داود مقامی , حسین بانژاد , مجتبی صانعی , سید اسدالله محسنی موحد , مطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالاآمدگی بستر بالادست , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۲۶۵-۲۷۸
 4. وحید یزدانی , حسین بانژاد , علیرضا رحمانی , ررسی عملکرد پودر دانه های مورینگا اولیفرا در مقایسه با سولفات آلومینیوم و پلی-آلومینیوم کلراید در تصفیه آب های آلوده , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۳۲۱-۳۳۴
 5. فرناز ارشادفتح , حسین بانژاد , فریبا محسن زاده , حذف آفت‌کش کنفیدور از آب‌های آلوده توسط گونه‌های مختلف قارچ تریکودرما , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۵۴۳-۱۵۵۵
 6. فرناز ارشاد فتح , حسین بانژاد , فریبا محسن زاده , سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سم , زیست شناسی میکروارگانیسم ها , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۴۵-۱۵۴
 7. فرزانه قائمی زاده , حسین بانژاد , امید بهمنی , امید بهمنی , شبیه سازی حرکت کادمیم درشرایط مختلف خاک با مدل غیرتعادلی فیزیکی , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۲۹-۴۴
 8. حسین بانژاد , رضا بهراملو , بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال های آبیاری(مطالعه موردی در همدان) , تحقیقات مهندسی کشاورزی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۷۹-۹۲
 9. حسین بانژاد , ارزیابی کیفیت دوام پوشش بتنی کانال های آبیاری در محیط سردسیر(مطالعه موردی در استان همدان) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۷۱-۱۷۹
 10. حسین بانژاد , مهسا کمالی , کیمیا امیر مرادی , احسان علیائی , تخمین برخی پارامترهای کیفی رودخانه ها با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (منطقه مطالعاتی جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه) , سلامت و محیط زیست , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۷۷-۲۹۴
 11. حسین بانژاد , عطیه زارعی , علی اکبر صفریسنجانی , فرشاد دشتی , پیامدآبیاری با آب آلوده به آرسنیک و روی بر تجمع روی در گیاه تربچه , سلامت و محیط زیست , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۹۵-۲۰۴
 12. حسین بانژاد , حسین محب زاده , محمد حسین قبادی , مجید حیدری , شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۴۳-۵۷
 13. حسین بانژاد , اسماعیل مکاری قهرودی , محمود اثنی عشری , عبد المجید لیاقت , بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۷۸-۱۸۳
 14. احسان علیائی , حسین بانژاد , علیرضا رحمانی , عباس افخمی , جواد اویسی , امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب­ های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری , سلامت و محیط زیست , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۳۱۹-۳۳۰
 15. حسین بانژاد , حمید محب زاده , احسان علیائی , کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و GIS در تخمین پارامتر های موثر در تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی : شهرستان نهاوند) , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۲۳-۳۵
 16. حسین بانژاد , حمید محب زاده , ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن – قهاوند برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از GIS , فضای جغرافیایی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۹۹-۱۱۰
 17. حسین بانژاد , وحید یزدانی , علیرضا رحمانی , سهیل مهاجرانی , احسان علیائی , ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﻮﺩﺭ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﻳﻨﮕﺎ ﭘﺮﮔﺮﻳﻨﺎ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏﺧﺎﻧﮕﻲ , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۸۴-۹۲
 18. مهدی مکاری , حسین بانژاد , محمد رضا مصدقی , اثر سرعت صافی سازی و عمق بستر صافی تند شنی بر کارایی حذف ذرات معلق , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۳۱-۳۸
 19. حسین بانژاد , وحید یزدانی , علیرضا رحمانی , سهیل مهاجری , احسان علیایی , امکان سنجی استفاده از دانه های مورینگا پرگرینا در مقایسه با آلوم و پلی آلومینیم کلراید در تصفیه فاضلاب , سلامت و محیط زیست , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۲۵۱-۲۶۰
 20. احسان علیائی , حسین بانژاد , محمد تقی صمدی , علیرضا رحمانی , محمد حسین ساقی , ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی (BOD و COD) آب رودخانه دره مرادبیک همدان , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۹۹-۲۱۰
 21. نواب دانشی , حسین بانژاد , رضا پیر تاج همدانی , هوشنگ فرجی , تاثیر فیلتر تند شنی بر کارایی حذف فلزات مس و روی در حضور غلظت های متفاوت فسفات , سلامت و محیط زیست , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۲۷۱-۲۸۰
 22. وحید یزدانی , حسین بانژاد , محسن میرزایی , ارزیابی آب های زیرزمینی دشت بهار همدان از نظر خورندگی و رسوب گذاری , مهندسی منابع آب , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۵۷-۶۸
 23. حسین بانژاد , مهدی مکاری , محمد رضا مصدقی , یاسر دعایی , ارزیابی کارایی حذف ذرات معلق آب توسط صافی تند شنی با تغییر غلظت ذرات و اندازه دانه های محیط بستر صافی , آب و فاضلاب , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۴۰-۴۷
 24. علی اکبر سبزی پرور , فرزین تفضلی , حمید زارع ابیانه , حسین بانژاد , محمد موسوی بایگی , محمد غفوری , اسدالله محسنی موحد , زهره مریانجی , مقایسه چند مدل برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش , آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۳۲۸-۳۴۰
Papers in Journal

 1. Z. Kashkaki , Hossein Banejad , M. Hydari , Application of ANN in Estimating Discharge Coefficient of Circular Piano Key Spillways , EN , Soft Computing in Civil Engineering , Volume ( 2 ) , 2018-7, Pages 39-49
 2. , , Hossein Banejad , , A laboratory investigation on the potential of computational intelligence approaches to estimate the discharge coefficient of piano key weir , EN , Journal of Rehabilitation in Civil Engineering , Volume ( 6 ) , 2018-4, Pages 1-20
 3. Nina Solaimani , Ata Amini , Hossein Banejad , Pezhman Taherei Ghazvinei , The effect of pile spacing and arrangement on bed formation and scour hole dimensions in pile groups , EN , International Journal of River Basin Management , Volume ( 15 ) , 2017-2, Pages 1-7
 4. Ali Akbar Safari Sinegani , Niko Nikbakht , Hossein Banejad , Lead redistribution in a mine soil treated with three manures and incubated at two different temperatures , EN , Chemistry and Ecology , Volume ( 32 ) , 2016-2, Pages 520-532
 5. E. Olyaie , Hossein Banejad , Kwok-Wing Chau , A. M. Melesse , A comparison of various artificial intelligence approaches performance for estimating suspended sediment load of river systems: a case study in United States , EN , Environmental Monitoring and Assessment , Volume ( 187 ) , 2015-2, Pages 187-189
 6. Navab Daneshi , Hossein Banejad , Reza Pirtaj Hamedany , Vahab Daneshi , Maedeh Farokhi , Evaluate of Head Loss, Sediment Value And Copper Removal in Sand Media (Rapid Sand Filter) , EN , International Journal of Environment , Volume ( 3 ) , 2014-6, Pages 276-286
 7. Hossein Banejad , Hamid Mohebzadeh , Mohammad Hossein Ghobadi , Majid Heydari , Numerical Simulation of Groundwater Flow and Contamination Transport in Nahavand Plain Aquifer,West of Iran , EN , Journal of the Geological Society of India , Volume ( 83 ) , 2014-1, Pages 83-92
 8. E. Mokari Ghahroodi , Hossein Banejad , M. Esnaashari , A.M. Liaghat , The effect of magnetic water on concentration of micronutrient elements in basil leaves , EN , Elixir , Volume ( 60 ) , 2013-1, Pages 16101-16104
 9. Ehsan Olyaie , Hossein Banejad , Abbas Afkhami , Alireza Rahmani , Javad Khodaveisi , Development of a cost-effective technique to remove the arsenic contamination from aqueous solutions by calcium peroxide nanoparticles , EN , Separation and Purification Technology , Volume ( 95 ) , 2012-7, Pages 10-15
 10. J. Khodaveisi , Hossein Banejad , A. Afkhami , E. Olyaie , S. Lashgari , R. Dashti , Synthesis of calcium peroxide nanoparticles as an innovative reagent for in situ chemical oxidation , EN , Journal of Hazardous Materials , Volume ( 192 ) , 2011-8, Pages 1437-1440
 11. vahid yazdani , Hossein Banejad , Mansor Gholizade , Treatment of urban sewage duration coagulation process with use natural materials , EN , Journal of Engineering and Applied Sciences , Volume ( 4 ) , 2009-1, Pages 310-317