1. حسین بانژاد , علیرضا خوش کنش , تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت , دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
 2. حسین بانژاد , محمد زنگنه , سعید گوهری , محمد امین پاکیار , تغییرات بار هیدرولیکی حاصل از رواناب ورودی به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه , کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 3. حسین بانژاد , عاطفه تکرلی , سعید گوهری , ررسی عددی اثر تغییر هندسه سر ریز لبه پهن مرکب بر خصوصیات هیدرولیکی سرریز با استفاده از مدل Flow-3D , First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
 4. حسین بانژاد , احسان علیایی , مهدی پاک زاد , توسعة مدلی مناسب بر مبنای روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان بهنگام در برآورد DO و BOD در رودخانهها , International Congress on Engineering Innovation And Technology Development 19 May 2016, Tabriz, Iran , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
 5. حسین بانژاد , کاربری میدان مغناطیسی به منظور استفاده مجدد از فاضلاب در سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ارتقاء مدیریت منابع آبی , دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
 6. حسین بانژاد , فرصت ها و چالش های زیست محیطی استفاده از پساب ها در کشاورزی , دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
 7. حسین بانژاد , علیرضا خوش کنش , مجید حیدری , شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد روی بستر متحرک با بهره گیری از معادلات SNAR , کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
 8. حسین بانژاد , زهرا کشککی , مجید حیدری , تأثیر استفاده از گردابشکنها بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم , چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
 9. حسین بانژاد , نواب دانشی , رضا پیرتاج همدانی , وهاب دانشی , بررسی تأثیر عوامل غلظت های متفاوت فلز سرب و میزان جریان عبوری بر راندمان حذف این فلز در محیط متخلخل , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
 10. حسین بانژاد , سمیرا شجاعان , بررسی نقش اثرات واحد های صنعتی و تصفیه خانه ها بر آلودگی رودخانه کشف رود دشت مشهد. , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 11. حسین بانژاد , کامران یوسفی , تحلیل پارامتر طول مشخصه در فرمول عدد فرود , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 12. حسین بانژاد , کامران یوسفی , محمدقاسم صفیعی , تحلیل توان جریان آب در کانالهای نیمبیضی و نیمدایره , نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 13. حسین بانژاد , مهرداد مهربانی , مسعود شاکرمی , توکل مکاریان , احمد گودرزی , بررسی اثر خشکسالی رودخانه کشگان با استفاده از شاخص در مقیاس 3 ماهه...... , نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 14. حسین بانژاد , بهناز کمالی , مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی دربرآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 15. حسین بانژاد , نینا سلیمانی , عطا امینی , بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 16. حسین بانژاد , سمیرا صفری , بررسی تاثیر غیر قابل نفوذ کردن دیواره عمودی بالادست سرریز پلکانی گابیونی در میزان استهلاک انرژی جریان در دو تخلخل متفاوت , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 17. حسین بانژاد , بهناز کمالی , مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی دربرآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی , دهمین کنگره بینالمللی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
 18. حسین بانژاد , علیرضا باقر خانی , بررسی امکان استفاده ازآب رودخانه گاماسیاب استان همدان در سیستم های آبیاری کشاورزی , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
 19. حسین بانژاد , رضا بهراملو , کنترل بحران آب در مناطق سردسیر با بهبود دوام پوشش بتنی کانالهای آبیاری (مطالعه موردی در دشت رزن) , دومین همایش ملی بحران آب , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
 20. حسین بانژاد , فرزانه قائمی زاده , مدیریت پسابها با رویکرد توسعه پایدار جهت جلوگیری از پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و رخداد پدیده فرونشست زمین , اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
 21. حسین بانژاد , فرناز ارشاد فتح , فریبا محسن زاده , نسرین شیر محمدی , حذف زیستی آفت کش کنفیدور از آب های آلوده توسط قارچ T.tomentosum , اولین همایش تخصصی زیست پالایی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۲
 22. حسین بانژاد , فرناز ارشاد فتح , صبا سقایی , مقایسه روش های درون یابی جهت تهیه نقشه های توزیع مکانی پارامترهای سدیم و بی کربنات آب زیرزمینی (دشت رزن - قهاوند) , همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
 23. حسین بانژاد , صبا سقایی , فرناز ارشاد فغتح , گزینش بهترین روش زمین آمار جهت تهیه پهنه مکانی پارامترهای کلر و هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی) , همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
 24. حسین بانژاد , فرزانه قائمی زاده , بهناز ختار , حمید محب زاده , تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه های کیفی ED, TDS, SAR آب های زیرزمینی دشت اسد آباد , همایش ملی جریان و آلودگی هوا , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۳