1. حسین بانژاد , علیرضا خوش کنش , مجید حیدری , شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد روی بستر متحرک با بهره گیری از معادلات SNAR , کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
  2. حسین بانژاد , زهرا کشککی , مجید حیدری , تأثیر استفاده از گردابشکنها بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم , چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
  3. حسین بانژاد , سمیرا شجاعان , بررسی نقش اثرات واحد های صنعتی و تصفیه خانه ها بر آلودگی رودخانه کشف رود دشت مشهد. , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
  4. حسین بانژاد , کامران یوسفی , تحلیل پارامتر طول مشخصه در فرمول عدد فرود , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
  5. حسین بانژاد , کامران یوسفی , محمدقاسم صفیعی , تحلیل توان جریان آب در کانالهای نیمبیضی و نیمدایره , نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
  6. حسین بانژاد , مهرداد مهربانی , مسعود شاکرمی , توکل مکاریان , احمد گودرزی , بررسی اثر خشکسالی رودخانه کشگان با استفاده از شاخص در مقیاس 3 ماهه...... , نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
  7. حسین بانژاد , بهناز کمالی , مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی دربرآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
  8. حسین بانژاد , نینا سلیمانی , عطا امینی , بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
  9. حسین بانژاد , سمیرا صفری , بررسی تاثیر غیر قابل نفوذ کردن دیواره عمودی بالادست سرریز پلکانی گابیونی در میزان استهلاک انرژی جریان در دو تخلخل متفاوت , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
  10. حسین بانژاد , رضا بهراملو , کنترل بحران آب در مناطق سردسیر با بهبود دوام پوشش بتنی کانالهای آبیاری (مطالعه موردی در دشت رزن) , دومین همایش ملی بحران آب , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
  11. حسین بانژاد , فرزانه قائمی زاده , بهناز ختار , حمید محب زاده , تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه های کیفی ED, TDS, SAR آب های زیرزمینی دشت اسد آباد , همایش ملی جریان و آلودگی هوا , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۳